Adatvédelmi nyilatkozat


A DynamicLine Bt. (továbbiakban Adatkezelő) az előírások figyelembe vételével a vállalaton belül adatkezelésre irányuló kérelmek intézésének rendjét az alábbiakban szabályozza:

 

 1. A szabályzat célja és hatálya
 1. E szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen és azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
 2. A szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes adat kezelésére.

 

 2. Az adatkezelések jogalapja és köre

 1. Adatkezelő személyes adatot akkor kezelhet, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli
 2. Különleges adat az (1) pontban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban, kifejezetten hozzájárul.
 3. A nyílvános cégadatokat az internetről gyűjtöttük össze, de a cég kérésére az odalon való megjelenését minden formában megszüntetjük.

 

 3. Adattovábbítás

 1. Adatkezelő nem jogosult a kezelt adatok továbbítására.

 

 4. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

 1. Adatkezelő az érintettek adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül, vagy hatósági kötelezés hiányában nem hozza nyilvánosságra.

 

 5. Az érintett jogai és érvényesítésük

 1. Az érintett az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.
 3. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot az Adatkezelő maximum két munkanapon belül helyesbíti.
 4. Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. Adatkezelő a törlést maximum két munkanapon belül elvégzi.

 

 6. Záró rendelkezés

 1. Jelen szabályzat 2017. január 1. napján lép hatályba.

 

Győr, 2017. január 1.